Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

MADDE 1) DERNEĞİN ADI 
Derneğin adı; “BUĞDAY Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği”dir.
MADDE 2) DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Derneğin merkezi; İstanbul’dadır.
MADDE 3) DERNEĞİN AMACI
Derneğin amacı; tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemektir.
MADDE 4) DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen alanlarda faaliyetlerde bulunacaktır:
4.1) Toprak ile insanı yeniden buluşturarak doğal yaşam ve ekoloji bilincinin gelişimine katkıda bulunmak.

4.2) Yerleşimleri, üretim ve tüketimleri ile yaşamları doğayla uyum içinde olan insan topluluklarının varlıklarını sürdürmelerine katkıda bulunmak, bu alanda yaşayan örnekleri desteklemek, yeni örnekler oluşturmak ve bu örneklerin sürdürülebilir hale gelmelerine destek vermek.

4.3) İnsan gereksinimlerini ekosistem döngüleriyle uyum içinde yeniden tanımlamak, doğal gereksinimlere denk düşen üretim ve tüketim modellerini, teknolojileri, mimarileri desteklemek ve uygulamak.

4.4) Sağlıklı bir toplumun temel birimi olan bireyin, bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlığının sürdürülebilirliği için beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve sağlıklı beslenme bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunmak; bireyin ruhen, bedenen ve zihnen üretkenliğini, yaratıcılığını arttırıcı çalışmalarda bulunmak.

4.5) İnsan gereksinimlerinin karşılanması için yapılan üretim ve tüketim sonucunda ortaya çıkan atıkların azaltılması, yeniden kullanımı veya tekrar üretime kazandırılması ile değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek ve organizasyonlar yapmak, uygulamak ya da bu tür proje ve organizasyonları desteklemek.

4.6) Havada, suda ve toprakta meydana gelen bozulma ve kirlenmelere karşı mücadele ederek, ekolojik sistemin bozulmasını önleyici çalışmalar yapmak.

4.7) Orman, mera, tarım alanları ve sulak alanları korumak ve bu alanların amaca uygun kullanılmasını sağlamak için hangi hallerde diğer gayeler için kullanılabileceklerine dair bilimsel ölçülerin belirlenmesine katkıda bulunmak, üzerinde kültür bitkileri yetiştirilen veya çayır, mera, yaylak yahut kışlak olarak kullanılan arazilerin tespit edilmesine yardım ederek bu konuda yapılan imar planlamaları ile değişikliklerine katkıda bulunmak.

4.8) Ekolojik tarım konusunda resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu konularda yasal düzenlemeler yapılmasına katkıda bulunmak. Ülkemizde ekolojik tarımın oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmak ve ekolojik tarım ürünlerine olan talebi canlandırmak.

4.9) Doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin tespitine ve korunmasına katkıda bulunmak.

4.10) Doğal ürünlerin üretimi, dağıtımı, satışı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçla organizasyonlar düzenlemek, mevcut organizasyonlara katılmak, danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek, tanıtım çalışmaları yapmak.

4.11) Ulusal ve uluslararası düzeyde ekolojik turizm faaliyetlerinde bulunmak, ekolojik turizm ile ilgili projeler üretmek ve geliştirmek, ilgili projelere danışmanlık hizmeti sunmak, bu tür faaliyetleri ekolojik tarımı destekleyici projelerle ilişkilendirmek.

4.12) Amacı ve etkinlikleri ile ilgili olarak süreli veya süresiz yayın yapmak; Dernek ve etkinliklerini tanıtmak üzere panel, konferans, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek; broşür, kitapçık ve benzeri yayınlar hazırlamak ve dağıtmak.

4.13) Amacına uygun olarak, konuya ilişkin doğrudan ya da dolaylı uzmanlığı olan gerçek kişiler ile resmi ya da özel ve özerk kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa ya da tek başına toplantı, konferans, panel, seminer, festival, şenlik ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak, eğitim çalışmaları yapmak.

4.14) İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, aynı yönde çalışan ulusal ya da uluslararası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak, ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde ya da dışında süreli ya da devamlı ortak çalışma birimleri oluşturmak.

4.15) Ulusal ya da uluslararası düzeyde tek başına veya ortaklaşa danışmanlık yapmak, projeler oluşturmak ve bu projeleri tek başına veya ortaklaşa hayata geçirmek ya da bu projeleri başkalarının kullanımına sunmak.

4.16) Hizmet konuları ile ilgili olarak, süreli ya da devamlı olarak kurslar, atölye çalışmaları gerçekleştirmek; proje, tasarım sergileri düzenlemek; kermes, gezi ve turlar yapmak ve benzeri etkinliklerde bulunmak.
4.17) Dernek amaç ve faaliyetlerine uygun olarak ortaklıklar, iktisadi İşletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak ve yürütmek.
MADDE 5) ÇALIŞMA BİÇİMİ
Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için;
5.1) Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapar, öneri ve dilekleri saptar,

5.2) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurar,

5.3) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

5.4) Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

5.5) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri

MADDE 6) ÜYELİK KOŞULLARI

Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir:
6.1) 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,

6.2) Derneğin bir üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,

6.3) Yabancılar için; Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

6.4) Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, derneklere üye olmaları yasaklananlar ve özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, Dernek aidatlarını ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar Derneğe üye olamazlar.
MADDE 7) ÜYELİK TÜRLERİ
Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:
7.1) Dernek üyesi: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise Genel Kurul toplantılarına katılmak, aidatlarını zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

7.2) Fahri Üye: Derneğe, amaç ve hizmet konularına sevgi ve saygısı bulunanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen fahri nitelikli üyeliktir. Fahri üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp, istedikleri takdirde aidat verebilirler.
MADDE 8) ÜYELİK İŞLEMLERİ
Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “üyelik istek bildirimi”ni doldurup Dernek Başkanlığı’na verirler.

8.2) Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için bir üyenin önerisi şarttır.

8.3) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra, başvuru tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.4) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Yıllık aidat alınır. Bu ödeme yapılmadıkça, Dernek üyeliği kazanılamaz.

8.5) Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup, hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez. Üyeliğin kabulü veya reddi şeklinde verilen kararlarda gerekçe aranamaz.
MADDE 9) ÜYELİKTEN ÇIKMA 
Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye ayrılma isteğini yazılı olarak Dernek Başkanlığı’na bildirir. Bu bildirimden 6 ay sonra Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. İstifa eden üye, varsa birikmiş üyelik aidatlarını ödemekle yükümlüdür.
MADDE 10) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 
Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir:

10.1) Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranma.

10.3) Üstüste iki yıl aidatlarını ödememe.
MADDE 11) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ
Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp, üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluk oyu ile verir, yazılı olarak üyeye bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Hükümleri

MADDE 12) DERNEK ORGANLARI
1) GENEL KURUL
2) YÖNETİM KURULU
3) DENETLEME KURULU
MADDE 13) GENEL KURUL 
Dernek Genel Kurulu, iki yılda bir olağan olarak Ekim ayında toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

MADDE 14) ÇAĞRI USÜLÜ
14.1) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. 

14.2) Genel Kurul’a katılacak üyeler, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek ve kendilerine bir mektup gönderilmek sureti ile toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum ilçe kaymakamlığına bildirilerek, Genel Kurul’a katılacak üyeler çizelgesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az olamaz.

14.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

14.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.

MADDE 15) TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
15.1) Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve Mahallin Mülki Amirliği’ne bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurul’a katılan üyeler sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Sekreter’in, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divan’a bir başkan ve yeteri kadar başkanvekili ile sekreter seçilir.

15.3) Toplantı yönetimi Divan Başkanlığı’na aittir. Sekreter toplantı boyunca tutanak düzenler ve tutanakları başkan ile birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 7 gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurul sonuçları Dernek merkezinin bulunduğu Mahallin Mülki Amirliği’ne bir yazı ekinde sunulur. Hükümet Komiseri’nin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

15.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5) Genel Kurul’da karar yeter sayısı, Genel Kurul’a katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.
MADDE 16) TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’unun görüşülmesini istediği konuların gündeme alınması zorunludur.
MADDE 17) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısının 1/5’inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

17.2) Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

17.3) Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı kararı,

17.4) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
MADDE 18) GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ
Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

18.1) Yasalar ile Dernek tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

18.2) Dernek organlarını seçmek,

18.3) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetleme Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp, onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

18.4) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek,

18.5) Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

18.6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar almak,

18.7) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18.8) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

18.9) Derneğin feshedilmesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek

18.10) Derneğin federasyona katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek,

18.11) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açılmasına karar vermek ve şube açılması için en az üç üyeye görev ve yetki vermek,

18.12) Gerekli diğer konularda karar vermek.
MADDE 19) YÖNETİM KURULU 
Yönetim Kurulu, iki yıl süre için seçilmiş 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsalar dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde Kurul’dan ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle Kurul’dan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
MADDE 20) YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ
20.1) Yönetim Kurulu; seçimini izleyen altı gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sayman ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yönetmenler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır. Yönetim Kurulu Başkanı iki dönemden daha fazla bir süre başkanlık yapamaz.

20.2) Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

20.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve diğer üyelerin gündem önerileri doğrultusunda saptadığı gündemle toplanır ve çalışmalarını yapar.
MADDE 21: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
21.1) Yasalar ve bu tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

21.2) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

21.3) Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

21.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

21.5) Derneğe üye olmak isteyen başvuru sahiplerinin dilekçelerini incelemek, üyelik hakkında red ve kabul kararı vererek üye kaydı yapmak, tüzükte belirtildiği şekilde aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek.

21.6) Dernek Başkanı’nın önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında üyelik haklarının düşmesi hakkında karar vermek,

21.7) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere ve ilçe kaymakamlığına duyurmak,

21.8) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak, dağıtmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

21.9) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

21.10) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

21.11) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

21.12) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

21.13) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’ndan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,

21.14) Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.
MADDE 22) DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu; Genel Kurulda açık oyla iki yıl için seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu en az 6 ayda bir Yönetim Kurulu’nu denetler. Denetleme yeter sayısı ikidir.

Denetleme Kurulu; Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.
MADDE 23) ÇALIŞMA GRUPLARI 
Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan çalışma grupları kurulabilir. Çalışma grupları Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler.
Çalışma grupları Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

MADDE 24) YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ
Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir.

MADDE 25) ŞUBELER

25.1) Dernek, şubeler açabilir. Bu amaçla, Dernek Genel Kurulu’nca yetki verilen en az üç üye tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük Mülki Amirliği’ne yazılı müracaat yapılır. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

25.2) Her şubede; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu oluşturulması zorunludur. Bu organların görev ve yetkileri merkezin görev ve yetkileri gibidir. Ancak merkez Genel Kurulu’nun kararlarından geçmiş yönetmelikler veya prensip kararları ile merkezden onaylanmak üzere bazı yetkiler şube organlarına bırakılabilir.

25.3) Şubeler hakkında Dernekler Kanunu ile bu tüzük hükümleri uygulanır.

25.4) Şube Genel Kurulu’nun toplantısına ait ilan; gazete ile yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak sureti ile yapılabilir. Şube Genel Kurulu toplantısının tarihi, saati, yeri ve gündemi 15 gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilir. Şube Genel Kurulları, olağan toplantılarını merkez Genel Kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır. Şube Genel Kurulu’nda seçeceği üç üye ile merkez Genel Kurulu’nda temsil olunur. Bu üç üyenin merkez Genel Kurulu’nda diğer üyeler gibi birer oy hakkı vardır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

MADDE 26) DERNEĞİN GELİRLERİ 
26.1) Üye Aidatları: Üye aidatı; üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Yıllık aidat en az 40.000.000.- TL’dir. Yıllık aidat Genel Kurul tarafından günün koşullarına göre yeniden tespit edilir.

26.2) Derneğin mal varlıklarından elde edilecek gelirler,

26.3) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,

26.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, festival, gösteri, gezi, kermes, gece ile benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

26.5) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan elde edilecek gelirler.

26.6) Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

26.7) Diğer gelirler.
MADDE 27: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ
Dernek gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve ilçe kaymakamlığına tescil ettirilir. Alındı belgesine, aidat ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılır.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir ve perakende satış fişi eklenir. Bu belgelerin saklama süresi özel yasalarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.
MADDE 28) DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER 
28.1) Üye Kaydı Defteri: Üyelerin kimlikleri, giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri yazılır.

28.2) Karar Defteri: Yönetim Kurulu’nun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırasıyla yazılır. Kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

28.3) Gelen ve Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarasına göre bu defterlere yazılır.

28.4) Gelir ve Gider Defteri: Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, ödenme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlıkları işlenir.

28.5) Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Her çalışma dönemine ilişkin bütçenin gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir.

28.6) Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir.

28.7) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin serisi, başlangıç ve bitiş numaraları, verildiği kimseler, veriliş ve iade tarihleri, alınan tutarlar, ilgililerin imzaları bu deftere işlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 29) DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Derneğin iç denetimi; tüzükte belirtilen amaç ve çalışmaların gerçekleşmesine ilişkin olarak belirlenmiş organların, üyelerin sorumluluklarını düzenlemesi ve üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi için Genel Kurul’un onayından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçiminde sağlanır.
MADDE 30) TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ 
Dernek tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az 15 gün önceden Genel Kurul üyelerine yazılı olarak gönderilmedikçe Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşülemez.
MADDE 31) DERNEĞİN FESHİ
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda 2/3’lük çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantıda yönetim kurulu ve denetim kurulunun iki katı ile fesih konusu görüşülür ve toplantıya katılan 2/3 çoğunluğun kararı ile fesih kararı alınır. Fesih kararı alındıktan sonra durum 5 gün içinde Mahallin Mülki Amirliği’ne yazılı olarak bildirilir.
MADDE 32) DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MALVARLIĞI: 
Dernek Genel Kurul kararı ile fesih edildiği takdirde taşınır ve taşınmaz malları ile mevcut parası, alınacak bir karar ile benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.
MADDE 33) HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Bu tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
MADDE 34) GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
İlk Genel Kurul yapılıp, asıl organlar oluşturulana kadar görev yapacak geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdadır:
Başkan: Victor Ananias Sungitay
Başkan Yardımcısı: Süleyman Alp Pir
Genel Sekreter: Hale Meriç Karabekir
Sayman: Seda Talaakar
Üye: Şadan Ertekin
Üye: Yasin Sancak
Üye: Abdullah Enver Özeren
MADDE 35) KURUCU ÜYELER
Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları, doğum yeri, tarihi, mesleği ile uyruk ve ikametleri aşağıda gösterilmiştir:
Adı: Victor Ananias Sungitay
Doğum tarihi: 21.5.1971
Doğum yeri: Zürih, İsviçre
Mesleği: Serbest Meslek
Tabiiyeti: Şili Vatandaşı
Adresi: Lüleci Hendek Sokak, Aslan Han, No:120
Kat:1 D:4 Tophane, İstanbul
Adı: Hatice Oya Ayman Ananias Sungitay
Doğum tarihi: 18.6.1966
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Gazeteci
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Erdoğan Özkardeşler Saray No:25 D:5
Gayrettepe, İstanbul
Adı: Şadan Ertekin
Doğum tarihi: 11.6.1975
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Endüstri Mühendisi
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Hasan Kamil Sporel Sok. Çoruk Apt.
No:25/26 Kızıltoprak, İstanbul
Adı: Hale Meriç Karabekir
Doğum tarihi: 23.10.1968
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Hukukçu
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Cumhuriyet Cad. 87/5 Üsküdar, İstanbul
Adı: Abdullah Enver Özeren
Doğum tarihi: 2.8.1951
Doğum yeri: Ankara
Mesleği: Kimya Mühendisi
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Yalıyolu Kaya Sitesi, No: 0- D D:213
Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Adı: Süleyman Alp Pir
Doğum tarihi: 27.10.1972
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Serbest Meslek
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Alsit Villaları, B 24 Bağlar Mevkii,
Büyükdere, Sarıyer, İstanbul
Adı: Yasin Sancak
Doğum tarihi: 15.8.1977
Doğum yeri: Eskişehir
Mesleği: Öğretmen
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Yıldız Mah. Eski Konak Sok. Erdem Apt.
No: 5 D: 9 Beşiktaş, İstanbul
Adı: Batur Şehirlioğlu
Doğum tarihi: 6.7.1972
Doğum yeri: Ankara
Mesleği: Makine Mühendisi
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Güvenevler Mahallesi, Yeşilyurt Sokak,
No:47/18 Ankara

Adı: Seda Talaakar
Doğum tarihi: 7.5.1976
Doğum yeri: İstanbul
Mesleği: Muhasebeci
Tabiiyeti: T.C. Vatandaşı
Adresi: Valide-i Atik Mah. Kartalbaba Caddesi,
Seyhan Apt. No:23 D: 6 Üsküdar, İstanbul